zasady wycen prac projektowych 

fake pills. take pills!

Temat: kosztorys szczegółowy vs. kosztorys uproszczony
Skoro jest tu mowa o narzucaniu przez Zamawiaczy podstaw do wyceny, to mam pytanie: Jakie mam szanse w proteście (odwołaniu) na zapisy SIWZ gdy Zamawiacz próbuje mi narzucić sposób wyceny i jak to ewentualnie umotywować? A oto zapis SIWZ: "CZESC V - SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTOWEJ 1. Cena ofertowa brutto podana w załaczniku nr I ‟Formularz oferty” obejmuje: wartosc prac projektowych okreslona w oparciu o wycene szczegółowa, koszty ryczałtowe, nadzór autorski oraz wyliczony nale ny podatek VAT. 2. Wykonawca okresli wartosc prac projektowych na podstawie wyceny szczegółowej opracowanej w oparciu o Srodowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych z 2009 r., wg wzoru wyceny szczegółowej (wielkosci podane w załaczniku nr A sa wielkosciami przykładowymi). Forma wyceny szczegółowej załaczonej do oferty nie musi byc identyczna jak ta zaproponowana we wzorze wyceny szczegółowej, jednak e zło one przez wykonawce wyceny szczegółowe musza zawierac wszystkie dane i sposób obliczenia okreslony w załaczniku wzór wyceny szczegółowej." Może jakieś wyroki???
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=2281Temat: szacowanie wartości zamówienia
...ja dodam jeszcze - ocenę zajścia/niezajścia przesłanki 93.1.4. Prawidłowa wycena przedmiotu zamówienia także ma wpływ na tą kwestię. Ma wpływ i z tym się zgodzę Szkoda tylko, że art. 90 ust. 1 Pzp i orzecznictwo nie zgadza się z Twoją tezą, oceniając podejrzenie RNC Zamawiający musi odnosić się do wartości szacunkowej i ew. cen innych wykonawców czy cen rynkowych. Nieprawidłowa wycena szacunkowa ... Nie do końca się z Tobą zgodzę - ale co do zasady tak. Biorąc pod uwagę ostatnie wyroki SO i KIO szacunkowa wartość zamówienia nie jest jedynym i bezwzględnym punktem odniesienia. ... różne!). Sam ten fakt powoduje, że wartość nie będzie adekwatna w stosunku do cen ofert. I co wtedy? Korygujesz kosztorys inwestorski? Przykład 2: zamówienie na usługi projektowe. Szacunkową wartość usług projektowych określa się najczęściej 3 metodami przy pomocy Środowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych: metodą podstawową - najdokładniejsza, wskaźnikową lub ilościową. Samo założenie jnp=17,20 zł jest nieporozumieniem. Większość Oddziałów GDDKiA wycenia prace projektowe...
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=2918


Temat: zamówienie z wolnej ręki
(projekt wykonawczy). Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, wykonawca nie może żądać podwyższenia tego wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Wynagrodzenie ryczałtowe może podwyższyć tylko sąd. Wynagrodzenie ryczałtowe dotyczy tylko robót przewidzianych w dokumentacji projektowej załączonej do umowy. Nie można zatem wykluczyć sytuacji, że zajdzie konieczność udzielenia wykonawcy robót podstawowych, objętych wynagrodzeniem ryczałtowym, ... w przypadku gdy pewne roboty nie zostały przewidziane w przedmiarze robót (jeżeli taki był udostępniony wykonawcy w celu wykonania wyceny robót), a były objęte dokumentacją projektową. Podobnie niestaranność planowania i przygotowania...
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=3090


Temat: Gdzie lotnisko dla Lubelszczyzny?
W ubiegłym tygodniu miały miejsce wydarzenia istotne dla przyszłości lotniska dla Lubelszczyzny. Po zakończeniu prac komisji powołanej przez zarząd spółki do przeprowadzenia weryfikacji stanu prawnego nieruchomości będących przedmiotem zainteresowania jako tereny ... pod przyszłe lotnisko. Zgodnie z wolą akcjonariuszy, którzy podjęli stosowną uchwałę na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu w lutym, nieruchomość nabyto za cenę zbliżoną do tej ustalonej w operacie szacunkowym przez biuro wycen ... zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego”, przygotowanej z inicjatywy m.in. posłów Lubelszczyzny. Ustawa wkrótce trafi pod obrady sejmu. --- We wtorek, 11 marca, przybyli do Lublina przedstawiciele ... Organizacji Turystycznej, ośrodka informacji turystycznej, biur podróży, konfederacji pracodawców oraz in. firmami i instytucjami. Przygotowane przez ASM aktualne opracowanie będzie ważnym elementem dokumentacji projektowej lotniska. ze strony http://www.swidnik.pl trzeci akapit mówi...
Źródło: forum.swidnik.net/viewtopic.php?t=385


Temat: [Ruda Śląska] Park Wodny OTI
Nie będzie OTI Przerwane prace nad budową Parku Wodnego 7 września 2009 Autor / źródło: Biuro Prasowe UM Ruda Śląska Zbyt wysokie ceny przerywają prace nad budową największego kompleksu sportowego – rekreacyjnego na Śląsku. Ruda Śląska, 7 września 2009 - Ochrona interesu ekonomicznego miasta spowodowała decyzję władz Rudy Śląskiej o zakończeniu prac nad budową największego na Śląsku kompleksu sportowo- rekreacyjnego. Okazało się, że koszty jego budowy mogą być nawet o około 40 mln zł wyższe, niż wynika to z wcześniej przeprowadzonych wycen. W najbliższych dniach zostanie podjęta decyzja o formie zakończenia tego przedsięwzięcia ... dotychczasowej formie. Jej przyczyną jest brak możliwości realizacji tej inwestycji na zadowalających Rudę Śląską zasadach i warunkach finansowych. "Nie możemy zapłacić za budowę kompleksu około 40 mln zł więcej, niż wynika to z wykonanych wycen realizacji tej inwestycji. Nie będziemy kontynuować tego projektu za wszelką cenę i wbrew zdrowemu rozsądkowi, mając na uwadze podjęte wspólnie z Radą Miasta uchwały. Najważniejszy jest interes mieszkańców" – powiedział Andrzej Stania, Prezydent Miasta Ruda Śląska. Na zorganizowany kilka miesięcy temu przetarg na roboty budowlane spłynęły oferty o około 40 mln zł wyższe, niż dokonane wcześniej szacunkowe wyceny realizacji inwestycji. Negocjacje spowodowały jedynie niewielki spadek proponowanych cen, co w konsekwencji poskutkowało unieważnieniem przetargu. W ostatnich miesiącach prowadzono intensywne prace nad modyfikacją założeń projektowych kompleksu oraz zmianą procedury przetargowej, w...
Źródło: forum.gkw24.pl/viewtopic.php?t=2574


© 2009 fake pills. take pills! - Ceske - Sjezdovky .cz. Design downloaded from free website templates